Skete

  • The Saint Elias Skete is dedicated to the holy Prophet Elias (Elijah/Ilias).